کمپانی Germann Instruments  از کشور دانمارک با فناوری پیشرفته روز، تنها ارائه دهنده تجهیزات کامل آزمون های غیر مخرب به منظور ارزیابی سازه های بتنی در جهان است. کاربرد محصولات این کمپانی در راستای ارزیابی سازه ای بتن، خوردگی بتن، دوام بتن و پیش بینی عمر بهره برداری بتن می باشد.

 پیش بینی عمر بهره برداری از بتن

شامل: پاسخ فرکانسی جهت تعیین ویژگی مصالح و بررسی فرسودگی، مغزه گیری جهت تعیین مقاومت و دوام، موقعیت و قطر آرماتور در بتن، ...
 شامل: پاسخ فرکانسی جهت تعیین ویژگی مصالح و بررسی فرسودگی، مغزه گیری جهت تعیین مقاومت و دوام، موقعیت و قطر آرماتور در بتن، ...
link

 تجهیزات ارزیابی دوام بتن

شامل: مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر، میزان قلیایی سیمان، میزان هوای بتن و فاصله حباب ها، جمع شدگی، پیش بینی ترک های حرارتی ...
 شامل: مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر، میزان قلیایی سیمان، میزان هوای بتن و فاصله حباب ها، جمع شدگی، پیش بینی ترک های حرارتی ...
link

 ارزیابی خوردگی بتن

شامل: میزان و پروفیل کلر در بتن، پروفیل کربنات شدن بتن، سنجش پتانسیل نیم پیل، نرخ خوردگی آرماتور در بتن، رطوبت نسبی درون بتن در عمق، ...
 شامل: میزان و پروفیل کلر در بتن، پروفیل کربنات شدن بتن، سنجش پتانسیل نیم پیل، نرخ خوردگی آرماتور در بتن، رطوبت نسبی درون بتن در عمق، ...
link

 ارزیابی سازه ای بتن

شامل: باز شدگی ترک، میزان رطوبت، سنجش پتانسیل نیم پیل، نفوذ کلر، نرخ خوردگی آرماتور، ..
 شامل: باز شدگی ترک، میزان رطوبت، سنجش پتانسیل نیم پیل، نفوذ کلر، نرخ خوردگی آرماتور، ..
link